+36 22 456 056
+36 30 334 4010

Munkanapokon 8:00-16:30-ig várjuk hívását!

 

 

 

Az OVIRUHA adatkezelési elvei és a tartalommal kapcsolatos jogok

A www.oviruha.hu tulajdonosa és üzemeltetője, a V-Step Kft. elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A V-Step Kft. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A V-Step Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

A V-STEP Kft. adatvédelmi koncepciója a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01278-0001

A V-STEP Kft. tárhelyszolgáltatója:

Szivárványnet Kft. Székesfehérvár Berényi út 101. (VOK) +36 (22) 506-555

A szolgáltató nem jogosult az adatokat kezelni, így nem minősül adatfeldolgozónak.

Tájékoztató a szerzői jogvédelemről és védjegyjogosultságról

A V-STEP Kft. által üzemeltetett honlap főoldala és annak összes aloldala szerzői jogi védelem alatt áll! Az oldalunkra és annak bármely aloldalára történő belépésével Ön elfogadja, hogy a www.oviruha.hu website-on lévő képek, leírások, információk és tájékoztatók a cégünk szellemi tulajdonát képezik. A V-STEP Kft. fenntart magának minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, ahogyan a cég termékkatalógusaiban szereplő fotók és leírások bárminemű másolása is csak a jogtulajdonos engedélyével történhet. Mindezekre külön is felhívjuk a figyelmet mind a termékkatalógusunkon, mind a honlapunkon, ahol feltüntetjük a hozzájárulás feltételeit és módját is.

Honlapunk és termékkatalógusaink kialakítása, elrendezése és tartalma az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény értelmében védelem alatt áll, mely írásos engedélyünk nélkül semmilyen formában (sem részben, sem egészben) nem másolható. A V-STEP Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap és katalógus egészének vagy részeinek feldolgozása, másolása, vagy átfogalmazás után történő felhasználása, valamint értékesítése, továbbadása. Ezen szabályok különös tekintettel vonatkoznak arra, hogy a fentiek sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes, vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem segíthetik elő.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A V-STEP Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A felhasználási tilalom természetesen vonatkozik a V-STEP Kft. kizárólagos használati joga alatt álló logókra (figurákra) is, melyet a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Védjegytörvény) rendelkezéseinek megfelelően a Magyar Szabadalmi Hivatal 185 778 számon lajstromozott.

A Védjegytörvény 12. §-a értelmében a védjegyoltalom alapján a V-STEP Kft-nek mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van az OVI védjegy használatára, ennek megfelelően bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a megjelölt védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében (9. és a 25. árujegyzék) szereplőkkel; illetőleg olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Védjegytörvény 27. §-a értelmében védjegybitorlást megvalósító személlyel szemben a V-STEP Kft. polgári jogi igényként jogosult követelni – többek között –, hogy szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról; továbbá nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; valamint követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás megtérítését is. Védjegybitorlás esetén cégünk, mint védjegyjogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint a fenti igényérvényesítési lehetőségek mellett vagy helyett kártérítést is követelhet, illetőleg a törvény lehetőséget biztosít számára arra is, hogy a vámhatóság intézkedjen a bitorlással érintett vámáruk forgalomba kerülésének megakadályozása iránt.